Statut

Kontaktirajte nas

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/2014) i članka 17. Statuta Udruge P.O.I.N.T. od 03.09.2004., Skupština udruge „Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija“ na sjednici održanoj 31.1.2015. godine, u Klubu kulture u Križevcima, Mažuranićev trg 1, donijela je

 

 

STATUT

 

UDRUGE „PROMICANJE OBRAZOVANJA, INFORMIRANJA, NOVINARSTVA I TEHNOLOGIJA“

 

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno Zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu „Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija“.

 

Članak 2.

Naziv udruge glasi: „Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija“ (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv Udruge glasi: Udruga P.O.I.N.T.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: „Promoting education, informing, journalism and technologies“.

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: P.O.I.N.T. Association.

 

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Križevcima.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi upravni odbor Udruge.

Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

U svrhu ostvarivanja ciljeva za koje je osnovana, Udruga može djelovati i na području izvan Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Udruga ima karakter neprofitne pravne osobe.

Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik Udruge.

Skupština Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Udrugu predstavljaju članovi Upravnog odbora Udruge.

 

Članak 5.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 30 mm na kojem se obodno nalazi puni naziv Udruge i oznaka sjedišta Udruge. Skraćeni naziv Udruge nalazi se u središnjem dijelu pečata dok se puni naziv Udruge nalazi na obodu pečata.

Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti predsjednik Udruge i tajnik Udruge te drugi članovi Udruge koje oni ovlaste.

 

 1. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI, CILJANE I KORISNIČKE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6.

Područja djelovanja Udruge obuhvaćaju djelatnosti Udruge u Republici Hrvatskoj i šire u okviru neprofitnog i nevladinog sektora, istaknute u članku 9. ovoga Statuta te usmjerene ka postizanju ciljeva istaknutih u članku 7. ovoga Statuta.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima jesu:

 • demokratska politička kultura,
 • kultura i umjetnost,
 • ljudska prava,
 • međunarodna suradnja,
 • obrazovanje, znanost i istraživanje,
 • održivi razvoj,
 • socijalna djelatnost,
 • tehnička kultura,
 • zaštita okoliša i prirode.

 

Članak 7.

Ciljevi osnivanja Udruge jesu:

 • kontinuirano i neposredno javno izražavanje i djelovanje članova Udruge na područjima obrazovanja, kulture, informiranja, novinarstva i novih tehnologija te drugim područjima djelatnosti,
 • promicanje osobnih i kolektivnih prava pojedinaca za slobodnim uključivanjem i kreativnim izražavanjem u djelatnostima Udruge istaknutim u članku 9. ovoga Statuta,
 • zalaganje za promicanje informatičke pismenosti, tehničkog obrazovanja i novih tehnologija kod građana, a posebno djece i mladih,
 • informiranje javnosti o aktualnim događajima na lokalnoj i globalnoj razini putem elektroničkih medija, a posebno vezano uz Križevce te medijsku promociju grada i lokalne zajednice,
 • organiziranje kulturnih, umjetničkih i obrazovnih manifestacija, održavanje javnih tribina, predavanja, seminara, radionica i drugih javnih događanja od interesa za građane.

 

Članak 8.

Ciljane i korisničke skupine Udruge jesu:

 • građani – opća populacija,
 • darovita djeca i mladi; učenici; studenti,
 • djeca – opća populacija; mladi – opća populacija,
 • osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe,
 • udruge i građanske inicijative; volonteri; ostali.

 

Članak 9.

Djelatnosti Udruge jesu:

 • obrazovanje za demokratsko građanstvo; promicanje nenasilja i izgradnja mira; volonterstvo; promicanje društvene solidarnosti; poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju; praćenje javnih politika i javno zagovaranje; razvoj civilnoga društva; razvoj lokalne zajednice; javno informiranje i mediji,
 • vizualne umjetnosti; književno-nakladnička djelatnost; audiovizualna djelatnost; medijska kultura; interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti; ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti,
 • pravo na pristup informacijama; pravo na zaštitu osobnih podatka; suzbijanje i zaštita od diskriminacije; ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava,
 • razvojna suradnja; ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje,
 • odgoj i obrazovanje; znanost, stručni rad i istraživanje,
 • razvoj ruralnih područja; razvoj urbanih područja; održivi gospodarski razvoj; ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja,
 • socijalna pomoć i podrška, humanitarna pomoć,
 • elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika; informatika i računarstvo; audiovizualne tehničke djelatnosti; inovatorstvo; cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi; organiziranje i razvijanje tehničke kulture; poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi,
 • energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije.

 

Članak 10.

Udruga može obavljati djelatnosti kojima stječe prihod, odnosno gospodarske djelatnosti, sukladno članku 31. Zakona i propisima kojima su uređene te djelatnosti.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

 • održavanje naplatnih tečajeva, seminara, radionica i konferencija,
 • najam višemedijskog oglasnog prostora u elektroničkim medijima u vlasništvu Udruge,
 • pružanje usluga izrade, održavanja ili udomljavanja web sjedišta te drugih rješenja temeljenih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama,
 • prodaja izdanja nastalih obavljanjem djelatnosti Udruge istaknutih u članku 9. ovoga Statuta.

U obavljanju gospodarskih i svih drugih djelatnosti kojima stječe prihod, Udruga se vodi načelom neprofitnosti, na način da  svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima koristi isključivo u svrhu unapređenja i obavljanja djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge iz članka 7. ovoga Statuta.

 

 • JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 11.

Rad Udruge je javan.

Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.

Rad tijela Udruge je javan.

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Udruge radi zaštite osobnih podataka o članovima Udruge ili pripadnika ciljane skupine Udruge te radi zaštite osobne, poslovne ili profesionalne tajne.

 

 1. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 12.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava, potpisuje i podnosi obrazac za prijem u članstvo upravnom odboru Udruge, koji odlučuje o prijemu u članstvo Udruge glasovanjem u roku od najkasnije petnaest dana.

Članom Udruge se postaje danom donošenja odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovnim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba, i pravna osoba, domaća i strana, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvati Statut i opće akte Udruge.

Pridruženim članom Udruge može postati svaka maloljetna osoba starija od 14 godina za koju zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvati Statut i opće akte Udruge.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Počasne članove Udruge imenuje Skupština na prijedlog upravnog odbora Udruge.

Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi upravni odbor Udruge.

 

Članak 13.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi tajnik Udruge.

 

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovanje u radu Udruge,
 • biranje i bivanje biranima u tijela upravljana Udrugom,
 • bivanje informiranima o aktivnostima Udruge,
 • aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti Udruge,
 • poštivanje odredbi Zakona i ovog Statuta,
 • redovito plaćanje članarine.

 

Članak 15.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge,
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva tajniku Udruge,
 • usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred upravnim odborom Udruge, danom davanja izjave,
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti temeljem provedenog stegovnog postupka,
 • smrću člana.

 

Članak 16.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz Zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,
 • nepoštivanje odredbi Statuta,
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,
 • neizvršavanje preuzetih obveza,
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge,
 • narušavanje ugleda Udruge.

 

Članak 17.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče nadzorni odbor Udruge.

 

Članak 18.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

 

Članak 19.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 2. isključenje iz Udruge.

Odluka o stegovnoj mjeri mora biti obrazložena.

 

Članak 20.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 21.

Svaki član Udruge ima pravo pismenim putem upozoriti Nadzorni odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Nadzorni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od primitka istih.

 

 1. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 22.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

 

Članak 23.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština Udruge,
 2. Predsjednik/ca Udruge,
 3. Potpredsjednik/ca Udruge,
 4. Tajnik/ca Udruge,
 5. Upravni odbor Udruge,
 6. Nadzorni odbor Udruge,

 

 

 1. Skupština Udruge

 

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

 

Članak 25.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.

 

Članak 26.

Sjednice Skupštine saziva i vodi Predsjednik Udruge, koji je ujedno Predsjednik Skupštine i Predsjednik Upravnog odbora Udruge.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi jedan od Potpredsjednika ili Tajnik Udruge.

Skupština se saziva najmanje sedam dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

 

Članak 27.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge ili Nadzorni odbor Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od trideset dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

 

Članak 28.

U slučaju isteka mandata tijela Udruge saziva se izborna sjednica Skupštine prema postupku opisanom u prethodnom članku.

 

Članak 29.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina redovnih članova Udruge.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 30.

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava Predsjednika, Potpredsjednike i Tajnika Udruge,
 • bira i razrješava Likvidatora,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada za kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • odlučiuje o prigovorima i žalbama članova Udruge,
 • usvaja strateški plan Udruge,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

 1. Predsjednik Udruge

 

Članak 31.

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.

Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik Skupštine i Predsjednik Upravnog odbora.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, Predsjednika Udruge zamjenjuje jedan od dva Potpredsjednika Udruge ili, u slučaju krajnje nužde, član Udruge kojeg Predsjednik ovlasti za to.

 

Članak 32.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od dvije godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.

Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 33.

Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • predlaže Skupštini plan rada (projekte, programe) za predstojeću kalendarsku godinu,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

Članak 34.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge,
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci, te

 

Članak 35.

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 33. ovog Statuta.

Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Udruge.

U slučaju opoziva, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni Predsjednik Udruge ostati članom Upravnog odbora.

 

Članak 36.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.

U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

 

 1. Potpredsjednik Udruge

 

Članak 37.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Potpredsjednik Udruge.

Skupština Udruge može izabrati najviše dva Potpredsjednika Udruge u jednom mandatnom razdoblju.

 

Članak 38.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Potpredsjednika Udruge.

 

 1. Tajnik Udruge

 

Članak 39.

Tajnik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.

Tajnik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

Tajnika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od dvije godine. Ista osoba može više puta biti birana za Tajnika Udruge.

 

Članak 40.

Tajnik Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 • brine se o urednom vođenju popisa članova,
 • vodi zapisnike sa sjednica tijela upravljanja Udruge,
 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
 • predlaže Skupštini financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • zadužen obavljati stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora.

 

 1. Upravni odbor Udruge

 

Članak 41.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor čine predsjednik i tajnik Udruge te tri redovna člana koje bira Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine uz mogućnost da budu ponovno birani.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovora za svoj rad Skupštini.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 42.

Upravni odbor:

 • priprema nacrt Statuta i drugih akata;
 • saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja;
 • izvršava odluke Skupštine;
 • odlučuje o visini godišnje članarine;
 • prima nove članove Udruge;
 • predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova;
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge;
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.

 

Članak 43.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Upravni odbor Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

 1. Nadzorni odbor Udruge

 

Članak 44.

Nadzorni odbor broji 3 člana koje bira Skupština na mandat od 2 godine i koji mogu biti ponovo birani.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Upravnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako su sjednici nazočni svi njegovi članovi, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 45.

Predsjednik Nadzornog odbora koji je biran među samim članovima, saziva sjednice Odbora, rukovodi njenim radom i obavlja druge poslove povjerene od strane Odbora ili Skupštine.

Članovi Nadzornog odbora odgovorni su Skupštini.

 

Članak 46.

Nadzorni odbor:

 • razmatra i nadzire primjenu odredbi ovoga Statuta i drugih općih akata,
 • razmatra materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,
 • nadzire ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata Udruge,
 • provodi stegovne mjere i odlučuje o isključenju iz članstva Udruge,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruge.

 

Članak 47.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u dokumentaciju i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom i drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

 

 1. Likvidator

 

Članak 48.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

 

Članak 49.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Udruge na mandat od dvije godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

 

Članak 50.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Likvidatora.

 

 1. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

 

Članak 51.

Udruga može osnivati tijela interesa i značaja za djelovanje Udruge, potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge u skladu sa Statutom, kao što su radne skupine, odbori, savjeti, vijeća, i sl.

Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

 

Članak 52.

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

 

Članak 53.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.

Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

 

Članak 54.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

 

 • IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 55.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti sukladno članku 31. Zakona, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa Zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

 

Članak 56.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa Zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor Udruge.

 

Članak 57.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

 

 • PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 58.

Udruga prestaje postojati:

 • u slučajevima predviđenim Zakonom,
 • odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge
 • odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

 

Članak 59.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

U slučaju da Skupština Udruge ne može donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Križevci.

 

 1. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 60.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

 

Članak 61.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

 

Članak 62.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Nadzorni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

 

Članak 63.

U slučaju dvojbe glede sukoba interesa, član Udruge mora zatražiti mišljenje Nadzornog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa član Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa član Udruge je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od interesa Udruge.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 64.

Statut Udruge je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 65.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pismenom obliku Predsjedniku Udruge, koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

 

Članak 66.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

 

Članak 67.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština Udruge.

 

Članak 68.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge donesen 03.09.2004. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom objave od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

 

Predsjednik Udruge:

 

Mario Rajn

U Križevcima, 31.1.2015. godine